وجود دندان عقل در دهان لازم است!!!

اين باور كه پس از رويش دندان عقل بايد آن را كشيد، درست نيست.دندان عقل تنها زماني بايد كشيده شود كه به صورت كج دربيايد و در فك جاي مناسبي نداشته باشد.

در مواردي كه زاويه رويش دندان عقل نامناسب باشد و به رديف دندان‌ها صدمه بزند نيز بايد كشيده شود.

دندان‌هاي عقل در انتهاي هر قوس دنداني قرار دارند و دسترسي به آنها براي تميز كردن و شست‌وشو مشكل است و احتمال اينكه زودتر دچار پوسيدگي شود، زياد است. و هنگام كشيدن با درد همراه است. 

در صورتیکه اين دندان‌ها در جويدن نقش داشته باشند بايد آنها را نگه داشت،بسياري از افراد با كشيدن دندان‌هاي عقل تعداد بيشتري از دندان‌هاي خود را از دست مي‌دهند. 

سن رويش دندان‌هاي عقل در مناطق مختلف متفاوت است و در مناطق گرمسير مثل جنوب ايران سن رويش اين دندان‌ها پايين مي‌آيد و به 15 تا 16 سالگي مي‌رسد اما در مناطق سردسير مانند آذربايجان و كردستان ممكن است تا 23 سالگي رويش اين دندان‌ها به تعويق بيفتد.

 همچنين براي تعيين سن رويش دندان‌هاي عقل بايد در نظر گرفته شود كه دندان چقدر جا دارد و مسير رويش و زاويه قرار گرفتن آن در فك چگونه است.

اگر بهداشت اين دندان‌ها به خوبي رعايت شود تا مدت‌ها براي فرد باقي خواهد ماند،كشيدن دندان عقل پوسيده هميشه مشكل نيست و در بعضي از مواقع كشيدن آن بسيار ساده است. در بعضی موارد دندان عقل نهفته باقی می ماند.

 اگر دندان براي رويش جاي كافي نداشته باشد، ممكن است به صورت نهفته باقي مانده و يا به صورت كامل درنيايد.
هنگام شكستگي فك اگر دندان عقل در مسير شكستگي قرار نگيرد و به عصب فك پايين نزديك باشد و همچنين موقع خارج كردن به دندان‌هاي مجاور صدمه بزند، نبايد كشيده شود اما اگر دندان عقل در زاويه شكستگي قرار گيرد و براي فك شخص مشكل ايجاد كند و به دليل وجود دندان، فك جوش نخورد به نفع بيمار است كه كشيده شود.