یک ایمپلنت موفق دارای شرایط زیر میباشد:
به چه ایمپلنتی یک ایمپلنت موفق گویند

1- عدم وجود درد

2- عدم وجود لقی

3- عدم وجود رادیو لوسنسی درگرافی

4- عدم وجود بیش از 1mm تحلیل استخوان در سال اول بعد از روکش

5- عدم وجود بیش از mm2/0 تحلیل استخوان در هر سال،بعد از سال اول

6- زیبایی

7- داشتن فانکشن (یعنی بیمار بتواند استفاده کند نه صرفا ویترین باشد)

8- کلا بیمار از هر لحاظ راضی باشد.

نوشته شده توسط دکتر مهیار بهرامی