وقتی پوسیدگی دندان از مرز مینا و عاج بگذرد و عصب دندان را درگیر کند می بایست عصب آلوده تخلیه و فضای داخلی دندان و ریشه ها با مواد مخصوص پر شوند، دندانی که عصب آن درگیر پوسیدگی شده باشد درد شدیدی دارد و باید درمان اورژانسی انجام شود.آگاهی مردم و توجه آنها به نگهداری هر چه بیشتر دندانهایشان سبب شده است. مواردی را که در گذشته براحتی از...

درمان ریشه(عصب کشی)

وقتی پوسیدگی دندان از مرز مینا و عاج بگذرد و عصب دندان را درگیر کند می بایست عصب آلوده تخلیه و فضای داخلی دندان و ریشه ها با مواد مخصوص پر شوند، دندانی که عصب آن درگیر پوسیدگی شده باشد درد شدیدی دارد و باید درمان اورژانسی انجام شود.آگاهی مردم و توجه آنها به نگهداری هر چه بیشتر دندانهایشان سبب شده است . مواردی را که در گذشته براحتی از کنارشان میگذشتند را امروزه به سهولت درمان نمایند.پیشرفت وسایل و تجهیزات نیز به نوبه خود منجر به افزایش کیفیت درمان شده است.